33 Dào nà rì , cóng dì zhèbiān zhídào dì nàbiān dōu yǒu Yēhéhuá suǒ shā lù de . bì wú rén āikū , bùdé shōuliàn , bùdé zàng mán , bì zaì dì shang chéngwéi fèntǔ .