15 Yúshì xiānzhī Yēlìmǐ duì xiānzhī Hānáníyǎ shuō , Hānáníyē a , nǐ yīngdāng tīng . Yēhéhuá bìng méiyǒu chāiqiǎn nǐ , nǐ jìng shǐ zhè bǎixìng yǐkào huǎng yán .