11 Yēhéhuá shuō , wǒ zhīdào wǒ xiàng nǐmen suǒ huái de yìniàn shì cì píngān de yìniàn , bú shì jiàng zāihuò de yìniàn , yào jiào nǐmen mòhòu yǒu zhǐwang .