23 Zhè èr rén shì zaì Yǐsèliè zhōng xíng le chǒu shì , yǔ línshè de qī xíng yín , yòu jiǎ tuō wǒ míng shuō wǒ wèicéng fēnfu tāmende huà . zhīdào de shì wǒ , zuò jiànzhèng de yĕ shì wǒ . zhè shì Yēhéhuá shuō de .