18 Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒ bì shǐ Yǎgè beìlǔ qù de zhàngpéng guī huí , yĕ bì gù xī tāde zhù chù . chéng bì jiànzào zaì yuán jiù de shāngāng . gōngdiàn yĕ zhào jiù yǒu rén jūzhù .