7 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen dāng wèi Yǎgè huānlè gē chàng , yīn wàn guó zhōng wèi shǒu de huānhū . dāng chuányáng sòngzàn shuō , Yēhéhuá a , qiú nǐ zhĕngjiù nǐde bǎixìng Yǐsèliè suǒ shèngxia de rén .