8 Wǒ bìjiāng tāmen cóng bĕi fāng lǐng lái , cōng dìjí zhāo jù . tóng zhe tāmen lái de yǒu xiāzi , quèzi , yùn fù , chǎn fù . tāmen bì chéngwéi dà bāng huí dào zhèlǐ lái .