10 Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐmen lún zhè dìfang , shuō shì huāng feì wú rénmín wú shēngchù zhī dì , dàn zaì zhè huāngliáng wú rénmín wú shēngchù de Yóudà chéngyì hé Yēlùsǎlĕng de jiē shang ,