10 Suǒ you lì yuē de shǒulǐng hé zhòng mín jiù rén tāde púrén bìnǚ zìyóu chū qù , shuí yĕ bú zaì jiào tāmen zuò núpú . dàjiā dōu shùncóng , jiāng tāmen shìfàng le .