10 Bā lù jiù zaì Yēhéhuá diàn de shang yuàn , Yēhéhuá diàn de xīn ménkǒu , shā fān de érzi Wénshì jī mǎ lì yǎ de wū neì , niàn shū shang Yēlìmǐ de huà gĕi zhòng mín tīng .