9 Yóudà wáng Yuēxīyà de érzi yuē yǎ jìng dì wǔ nián jiǔ yuè , Yēlùsǎlĕng de zhòng mín hé nà cóng Yóudà chéngyì lái dào Yēlùsǎlĕng de zhòng mín , zaì Yēhéhuá miànqián xuāngào jìnshí de rìzi ,