14 Zhòng shǒulǐng jiù dǎfa gǔ shì de céng sūn , Shìlìmǐyǎ de sūnzi , ní tàn yǎ de érzi yóu dǐ dào Bālù nàli , duì tā shuō , nǐ jiāng suǒ niàn gĕi bǎixìng tīng de shū juǎn ná zaì shǒu zhōng dào wǒmen zhèlǐ lái . ní Lìyà de érzi Bālù jiù shǒu ná shū juǎn lái dào tāmen nàli .