2 Nǐ qǔ yī shū juǎn , jiāng wǒ duì nǐ shuō gōngjī Yǐsèliè hé Yóudà , bìng gĕ guó de yīqiè huà , cóng wǒ duì nǐ shuōhuà de nà rì , jiù shì cóng Yuēxīyà de rìzi qǐ zhídào jīnrì , dōu xiĕ zaì qí shang .