9 Zhǔ wǒde wáng a , zhèxie rén xiàng xiānzhī Yēlìmǐ yī wèi dì xíng è , jiāng tā xià zaì laó yù zhōng . tā zaì nàli bì yīn jīè ér sǐ , yīnwei chéng zhōng zaì méiyǒu liángshi .