16 Nǐ qù gàosu Gǔshí rén yǐ bǎi mǐ lè shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ shuō jiàng huò bú jiàng fú de huà bì líndào zhè chéng , dào nàshí bì zaì nǐ miànqián chéngjiù le .