3 Yēlùsǎlĕng beì gōng qǔ de shíhou , Bābǐlún wáng de shǒulǐng ní jiǎ shā lì xuē , sān Jiǎní bō , sǎ xī jīn , lā sǎ lì , ní jiǎ shā lì xuē , lā mò , bìng Bābǐlún wáng qíyú de yīqiè shǒulǐng dōu lái zuò zaì zhōng mén .