11 Nàshí , bì yǒu huà duì zhè bǎixìng hé Yēlùsǎlĕng shuō , yǒu yī zhèn rè fēng cóng kuàngyĕ jìng guāng de gāo chù xiàng wǒde zhòng mín ( yuánwén zuò mín nǚ ) guā lái , bú shì wèi bǒ yáng , yĕ bù shì wèi yáng jìng .