16 Ní tàn yǎ de érzi Yǐshímǎlì shā le yà xī gān de érziJīdàlì , cóng Mǐsībā jiāng shèngxia de yīqiè bǎixìng , bīng dīng , fùnǚ , háitóng , taì jiān lǔ dào Jībiàn zhī hòu , jiā Lìyà de érzi Yuēhānán hé tóng zhe tāde zhòng jūnzhǎng jiāng tāmen dōu duó huí lái ,