18 Yīnwei ní tàn yǎ de érzi Yǐshímǎlì shā le Bābǐlún wáng suǒ Lìwèi shĕng zhǎng de yà xī gān de érziJīdàlì , Yuēhānán jùpà Jiālèdǐ rén .