We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
8 Zhǐshì tāmen zhōngjiān yǒu shí gèrén duì Yǐshímǎlì shuō , búyào shā wǒmen , yīnwei wǒmen yǒu xǔduō dàmaì , xiǎomaì , yóu , mì zàng zaì tiánjiān . yúshì tā zhù le shǒu , méiyǒu jiāng tāmen shā zaì dìxiōng zhōngjiān .