19 Suǒ shèngxia de Yóudà rén nǎ , Yēhéhuá lún dào nǐmen shuō , búyào jìnrù Āijí qù . nǐmen yào quèshí dì zhīdào wǒ jīnrì jǐng jiāo nǐmen le .