21 Wǒ jīnrì jiāng zhè huà gàosu nǐmen , Yēhéhuá nǐmen de shén wèi nǐmen de shì chāiqiǎn wǒ dào nǐmen nàli shuō de , nǐmen què yíyàng méiyǒu tīng cóng .