2 Duì xiānzhī Yēlìmǐ shuō , qiú nǐ zhún wǒmen zaì nǐ miànqián qíqiú , wèi wǒmen zhè shèngxia de rén dǎogào Yēhéhuá nǐde shén . wǒmen bĕnlái zhòngduō , xiànzaì shèngxia de jí shǎo , zhè shì nǐ qīnyǎn suǒ jiàn de .