4 Xiānzhī Yēlìmǐ duì tāmen shuō , wǒ yǐjing tīngjian nǐmen le , wǒ bì zhào zhe nǐmen de huà dǎogào Yēhéhuá nǐmen de shén . Yēhéhuá wúlùn huídá shénme , wǒ bì dōu gàosu nǐmen , haó bù yǐnmán .