We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
1 Yēlìmǐ xiàng zhòng bǎixìng shuō wán le Yēhéhuá tāmen shén de yīqiè huà , jiù shì Yēhéhuá tāmen shén chāiqiǎn tā qù suǒ shuō de yīqiè huà .