1 Yēlìmǐ xiàng zhòng bǎixìng shuō wán le Yēhéhuá tāmen shén de yīqiè huà , jiù shì Yēhéhuá tāmen shén chāiqiǎn tā qù suǒ shuō de yīqiè huà .