19 Zhù zaì Āijí de mín nǎ ( yuánwén zuò nǚzi ) , yào yùbeì lǔ qù shí suǒ yòng de wùjiàn . yīnwei nuó Fú bì chéngwéi huāng cháng , qiĕ beì shāo huǐ , wú rén jūzhù .