5 Wǒ wèihé kànjian tāmen jīng huáng zhuǎn shēn tuì hòu ne . tāmende yǒng Shìdá baì le , jímáng taópǎo , bìng bù huí tóu . jīngxià sìwéi dōu yǒu . zhè shì Yēhéhuá shuō de .