19 Chóudí bì xiàng shīzi cóng Yuēdànhé bian de cóng lín shang lái , gōngjī jiāngù de jū suǒ . zhuǎn yǎn zhī jiān , wǒ yào shǐ Yǐdōng rén taópǎo , líkāi zhè dì . shuí méng jiǎnxuǎn , wǒ jiù paì shuí zhìlǐ zhè dì . shuí néng bǐ wǒ ne . shuí néng gĕi wǒ déng guī rìqī ne . yǒu hé mùrén néng zaì wǒmen miànqián zhàn lì dé zhù ne