20 Yēhéhuá shuō , dāng nà rìzi , nàshíhòu , suī xún Yǐsèliè de zuìniè , yī wú suǒ yǒu . suī xún Yóudà de zuìè , yĕ wú suǒ jiàn . yīnwei wǒ suǒ liú xià de rén , wǒ bì shèmiǎn .