9 Yīn wǒ bì jīdòng liánhé de dà guó cóng bĕi fāng shang lái gōngjī Bābǐlún , tāmen yào bǎi zhèn gōngjī tā . tā bì cóng nàli beì gōng qǔ . tāmende jiàn hǎoxiàng shàn shè zhī yǒng shì de jiàn , yī zhī yĕ bù túrán fǎn huí .