14 Suǒyǐ wǒ yào xiàng zhè chēng wǒ wèi míng xià , nǐmen suǒ yǐkào de diàn , yǔ wǒ suǒ cìgĕi nǐmen hé nǐmen lièzǔ de dì shīxíng , zhào wǒ cóng qián xiàng Shìluó suǒxíng de yíyàng .