We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
16 Suǒyǐ , nǐ búyào wèi zhè bǎixìng qídǎo . búyào wèi tāmen hū qiú dǎogào , yĕ búyào xiàng wǒ wèi tāmen qíqiú , yīn wǒ bú tīng yún nǐ .