We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
34 Nàshí , wǒ bì shǐ Yóudà chéngyì zhōng hé Yēlùsǎlĕng jiē shang , huānxǐ hé kuaìlè de shēngyīn , xīnláng hé xīn fù de shēngyīn , dōu zhǐxī le , yīnwei dì bì chéngwéi huāng cháng .