1 Yēhéhuá shuō , dào nàshí , rén bìjiāng Yóudà wáng de háigǔ hé tā shǒulǐng de háigǔ , jìsī de háigǔ , xiānzhī de háigǔ , bìng Yēlùsǎlĕng jūmín de háigǔ , dōu cóng fùnmù zhōng qǔ chūlai ,