We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Jiāng hé yào biàn xiù , Āijí de hé shuǐ , dōu bì jiǎnshǎo kū gàn . wĕizi hé lú dí , dōu bì shuāi cán .