1 Dào nà rì , Yēhéhuá bì yòng tā gāng yìng yǒulì de dà dāo , xíngfá è yú , jiù shì nà kuaì xíng de shé , xíngfá è yú , jiù shì nà qū xíng de shé . bìng shā hǎi zhōng de dàyú .