We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
13 Yēhéhuá bì xiàng yǒng shì chū qù , bì xiàng zhànshì jīdòng rèxīn , yào hǎnjiào , dàshēng nè hǎn , yào yòng dàlì gōngjī chóudí .