11 Kuàngyĕ hé qízhōng de chéngyì , bìng jī dá rén jūzhù de cūnzhuāng , dōu dāng yáng shēng . Xīlā de jūmín dāng huānhū , zaì shāndǐng shang nè hǎn .