5 Chuàngzào zhū tiān , pū zhāng qióng cāng , jiāng dì hé dì suǒ chū de yībìng pū kāi , cì qìxī gĕi dì shang de zhòngrén , yòu cì língxìng gĕixíng zaì qí shang zhī rén de shén zhī hé huá , tā rúcǐ shuō ,