14 Yēhéhuá de líng shǐ tāmen dé ānxī , fǎngfú shēngchù xià dào shān gǔ , zhàoyàng , nǐ yĕ yǐndǎo nǐde bǎixìng , yào jiànlì zìjǐ róngyào de míng .