15 Qiú nǐ cóng tiān shang chuí gù , cóng nǐ shèngjié róngyào de jū suǒ guānkàn . nǐde rèxīn hé dà néng de zuòwéi zaì nàli ne . nǐ aì mù de xīncháng hé liánmǐn xiàng wǒmen zhǐ zhù le .