17 Yēhéhuá a , nǐ wèihé shǐ wǒmen zǒu chāi líkāi nǐde dào , shǐ wǒmen xīnli gāng yìng bú jìngwèi nǐ ne . qiú nǐ wèi nǐ púrén wèi nǐ chǎnyè zhīpaì de yuángù zhuǎn huí lái .