4 Yīnwei zaì zhè xiǎo háizi bù xiǎodé jiào fù jiào mǔ zhī xiān , Dàmǎsè de cáibǎo , hé Sāmǎlìyà de lǔ wù , bì zaì Yàshù wáng miànqián bān le qù .