3 Wǒ Yǐsaìyà yǔ qīzi ( yuánwén zuò nǚ xiānzhī ) tóng shì . tā huáiyùn shēng zǐ , Yēhéhuá jiù duì wǒ shuō , gĕi tā qǐmíng jiào mǎ hēi Ěr Shālā lè hā sī ba sī .