9 Wǒ yòu guān kàn ,jiàn jī lù bó páng biān yǒu sì gè lún zǐ 。zhè jī lù bó páng yǒu yǐ gè lún zǐ ,nà jī lù bó páng yǒu yī gè lún zǐ ,měi jī lù bó dōu shì rú cǐ 。lún zǐ de yán sè (yuǎn wěn zuò xíng zhuāng )fáng fǔ shuǐ càng yù 。