23 Nǐmen kànjian tāmen suǒ xíng suǒ wéi de , dé le ānwèi , jiù zhīdào wǒ zaì Yēlùsǎlĕng zhōng suǒ xíng de bìng fēi wú gù . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .