We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
20 Wéiyǒu fàn zuì de , tā bì sǐwáng . érzi bì bú dāndāng fùqin de zuìniè , fùqin yĕ b4 dāndāng érzi de zuìniè . yì rén de shàn guǒ bì guī zìjǐ , è rén de è bào yĕ bì guī zìjǐ .