19 Nǐmen hái shuō , érzi wèihé bù dāndāng fùqin de zuìniè ne . érzi xíng zhèngzhí yǔ hélǐ de shì , jǐn shǒu zūnxíng wǒde yīqiè lǜ lì , tā bìdéng cún huó .