9 Tāmen yòng gōuzǐ gōu zhù tā , jiāng tā fàng zaì lóng zhōng , daì dào Bābǐlún wáng nàli , jiāng tā fàng rù jiāngù zhī suǒ , shǐ tā de shēngyīn zaì Yǐsèliè shān shang bú zaì tīngjian .